Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB

Skicka sidan Skriv ut PDF

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Dag och tid: tisdagen den 18 maj 2010 kl. 13.00
Plats: Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 360 52 Kosta

Rätt till deltagande och anmälan:
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 11 maj 2010 och delsanmäla sitt deltagande till bolaget under adress: New Wave Group AB (publ), Orrekulla Industrigata 61, 425 36 Hisings Kärra, eller via e-post till Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den senast den 12 maj 2010 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud, bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.nwg.se. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman, skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 11 maj 2010 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma följts.
9. Beslut om 
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för förvärv av aktier och andel i bolag eller rörelser och/eller för finansiering av fortsatt expansion
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 9 b):
En utdelning om 25 öre per aktie föreslås. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear den 26 maj 2010.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter och ordförande (punkt 10-13):
Valberedningen som består av Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB, Arne Lööw, Fjärde AP-fonden, Kenneth Andersen, Home Capital har föreslagit följande:
Antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter.
Arvode till styrelseledamöterna föreslås att, oförändrat från föregående år, utgå med 270 000 kr till styrelseordföranden och med 135 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal. Till styrelse föreslås omval av Torsten Jansson, Mats Årjes, Göran Härstedt, Kinna Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Dahlvig.

Principer för tillsättande av ny valberedning (punkt 14):
Valberedningen har föreslagit följande (vilket motsvarar principerna för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2009):
Förslaget innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2011 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2010 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15):
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året i fråga skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 16):
Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt expansion. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering (punkt 17):
Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t. ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Ytterligare information
Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer från och med den 3 maj 2010 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.nwg.se.

Per den 11 maj 2010 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 66 343 543, varav 20 707 680 aktier av serie A och 45 635 863 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 252 712 663 röster.

Göteborg i mars 2010
New Wave Group AB (publ)
Styrelsen

 
Annons
Annons

Tipsa oss!

Har du en artikel , nyhet eller ett tips?

Maila till tips@dagenspromotion.se

Nyhetsbrev